23. 4. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Človekove pravice

Avtor:
Naslov Človekove pravice
Primernost Osnovna šola, tretja triada
Tema / vsebina Urejanje skupnih zadev – Učenci preberejo skrajšano verzijo členov  Splošne deklaracije človekovih pravic in si ogledajo kratek film na temo človekovih pravic. Na osnovi ogleda filma in branja Deklaracije učitelj razvije pogovor z učenci, v katerega vplete ključne pojme (zagotavljanje človekovih pravic, delitev oblasti, organe oblasti, pomen delitve oblasti) in vse skupaj poveže z vsakdanjim izkustvom učencev. Kolikor je to mogoče poskuša v pogovoru problematizirati posamezne pojme in odgovore.
Cilji Spoznavajo ključne značilnosti delovanja pravne države, zlasti pomembnosti nadzora nad nosilci oblasti; pomen civilne družbe
Pojmi Državljanske pravice in dolžnosti, stranke, volitve, parlament, načelo delitve oblasti, vlada in uprava, predsednik države, predstavniška demokracija, sodstvo, varuh človekovih pravic, pravna država, civilna družba.
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, Zgodovina, Angleščina, Filozofija za otroke, Likovni pouk
POVEZAVA Človekove pravice (PDF)