23. 5. 2013 Državljanska vzgoja in etika, Vaje

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami

Avtor:
Naslov Vključevanje otrok s posebnimi potrebami
Primernost Osnovna šola (8. razred)
Tema / vsebina Odnos do težko bolnih in oviranih v razvoju – Učitelj najprej skrbno pripravi dejavnost, s katero da učencem v razredu občutiti, kako je, če si kakorkoli gibalno oviran in kako velik uspeh je premagovanje te težave. Na osnovi te dejavnosti nato izpelje pogovor z učenci, v katerem se mora odraziti empatija do otrok s posebnimi potrebami in v katerem morajo učenci priti do sklepa, kakšen je pravilen odnos do teh otrok. Če je v razredu otrok s posebnimi potrebami naj delo v razredu (po potrebi) privede do tega, da ubesedi kakšno svojo izkušnjo.
Cilji Spodbujanje pozitivnih posledic pri otrocih s posebnimi potrebami in pri drugih otrocih: Skupina lahko pomaga otrokom s posebnimi potrebami razviti dober občutek o sebi in drugih. Drugi otroci se učijo strpnosti, bivati skupaj z otroci s posebnimi potrebami in jim po potrebi pomagati.
Pojmi Vključevanje, strpnost, solidarnost, pomoč
Možne medpredmetne povezave Slovenščina, Filozofija za otroke
POVEZAVA Vključevanje otrok s posebnimi potrebami (PDF)