30. 9. 2014 Filozofija, Prispevki

Pravilnik o državnem tekmovanju v pisanju filozofskega eseja

Vsebina pravilnika

1. člen

Pravilnik o tekmovanju iz pisanja filozofskega eseja v gimnaziji določa:

• cilje tekmovanja,
• ravni tekmovanja,
• organizatorja tekmovanja,
• udeležence tekmovanja,
• postopek razpisa tekmovanja
• način prijave tekmovalcev,
• organizacijo in izvedbo tekmovanja z navodili za pripravo nalog ter kriteriji za
podeljevanje priznanj in pohval,
• način razglasitve rezultatov ter podeljevanja priznanj in pohval,
• postopke v primeru ugovorov in pritožb,
• financiranje tekmovanja,
• postopke v primeru kršitve pravilnika.

Cilji tekmovanja

2. člen

Cilji Državnega tekmovanja v pisanju filozofskega eseja so:

a) Omogočiti zainteresiranim dijakom ukvarjanje s filozofskimi problemi na manj formalen in strokovno relevanten način. V tem okviru je potrebno poudariti naslednje cilje:

– odkrivanje in raziskovanje filozofskih problemov,
– filozofsko proučevanje pojmov,
– povezovanje lastnih raziskovanj z rešitvami uveljavljenih avtorjev,
– oblikovanje racionalnih argumentov,
– navajanje na jasno uporabljanje jezika.
b) V okviru priprav na tekmovanje predvidevamo ustanavljanje filozofskih krožkov na posameznih gimnazijah.
c) Strokovno sodelovanje učiteljev na gimnazijah: medsebojno in sodelovanje s strokovnjaki z Zavoda za šolstvo RS in Pedagoškega inštituta.
d) Podpora prenovi predmeta filozofija v smislu uveljavljanja problemskega pristopa k pouku.
e) Medpredmetno sodelovanje.
f) Večja prepoznavnost filozofije na gimnazijah

Ravni tekmovanja

3. člen

Tekmovanje poteka na dveh ravneh.
Prva raven: šolsko tekmovanje na gimnaziji.
Tekmovalna skupina na posamezni šoli je razred ali skupina za priprave na maturitetni izpit iz filozofije.
Tekmovanje poteka na državni ravni kot tekmovanje za 1., 2., 3. in 4. priznanje za dosežen uspeh na tekmovanju.

Organizator tekmovanja

4. člen

Državno tekmovanje v pisanju filozofskega eseja organizira posamezna gimnazija, v letu 2014 Gimnazija Vič v Ljubljani. Tekmovanje pripravi in izpelje koordinator tekmovanja mag. Edin Saračević v sodelovanju s projektno skupino oz. partnerji v projektu.

5. člen

Pri strokovni pripravi Državnega tekmovanja v pisanju filozofskega eseja tekmovanja, organizaciji in izvedbi le-tega sodelujejo kot partnerji projekta Zavod RS za šolstvo, Pedagoški inštitut in člani Razširjene predmetne skupine za filozofijo pri Zavodu RS za šolstvo ter učitelji filozofije v gimnazijah.

Udeleženci tekmovanja

6. člen

Sodelovanje učencev na Državnem tekmovanju v pisanju filozofskega eseja je prostovoljno.

7. člen

Na Državnem tekmovanju v pisanju filozofskega eseja lahko tekmujejo dijaki vseh letnikov gimnazije oz. tisti dijaki, ki so se na šolskem tekmovanju uvrstili na prva 3 mesta.

Državnega tekmovanja v pisanju filozofskega eseja se lahko pod enakimi pogoji udeležijo tudi tekmovalci slovenske narodnosti iz zamejstva, tekmovalci italijanske in madžarske narodnosti iz Slovenije ter otroci državljanov Slovenije, ki so na začasnem delu v tujini.

Tekmovalci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do tekmovanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

8. člen

Število tekmovalcev iz posamezne šole je omejeno glede na število prijav. Državnega tekmovanja v pisanju filozofskega eseja se tako lahko udeležijo le po dva ali trije dijaki s posamezne šole; odvisno od števila prijavljenih tekmovalcev. O omejitvi v tekočem šolskem letu odloča projektna skupina. Pri tem velja, da je omejitev za vse gimnazije enaka.

Razpis tekmovanja

9. člen

Razpis oz. obvestilo o Državnem tekmovanju v pisanju filozofskega eseja vsako tekoče šolsko leto pripravi organizator tekmovanja.

Razpis oz. obvestilo o Državnem tekmovanju v pisanju filozofskega eseja organizator razpošlje na vse javne in zasebne zavode v Republiki Sloveniji, ki izvajajo javni program gimnazije, kar vključuje tudi poučevanje filozofije.

Obvestilo o Državnem tekmovanju v pisanju filozofskega eseja se objavi tudi na spletnih straneh organizatorja tekmovanja in na naslovu Zavoda RS za šolstvo: http://zavod.zrsss.si

10. člen

Obvestilo o tekmovanju obsega:

• podatke o kraju in času tekmovanja;

• podatek o ravni tekmovanja;

• vsebinski program tekmovanja oz. teme tekmovanja z navedbo priporočljive literature,
pri čemer se slednje nanaša le na literaturo, ki zadeva medpredmetno sodelovanje;

• podatek o nalogi, ki jo bodo morali izpolniti tekmovalci;

• rok za prijavo, način prijave na tekmovanje in prijavnico;

• rok za objavo rezultatov tekmovanja in način objave rezultatov;

• podatke o odgovorni osebi, ki predstavlja organizatorja tekmovanja;

• podatke o kontaktni osebi, ki daje morebitne dodatne informacije o tekmovanju.

11. člen

Tekmovalce v predpisanem roku in na način, ki je določen z razpisom, prijavijo gimnazije, ki jih dijaki obiskujejo.

Prijava gimnazije na Državno tekmovanje v pisanju filozofskega eseja vključuje:

• ime in naslov šole, ki tekmovalca pošilja;

• ime in priimek mentorja ter njegov elektronski naslov;

• število dijakov, ki se bodo udeležili Državnega tekmovanja v pisanju filozofskega eseja;

• navedbo teme na katero se bodo tekmovalci pripravljali.

Prijave morajo prispeti v roku, določenem z razpisom, organizatorju tekmovanja. Prijav, prispelih po roku, organizator tekmovanja ni dolžan upoštevati.

Organizacija in izvedba tekmovanja

Vodenje tekmovanja

12. člen

Državno tekmovanje v pisanju filozofskega eseja organizira in vodi koordinator tekmovanja. Pri tem mu pomagajo partnerji pri projektu. Skupaj sestavljajo tekmovalni odbor, ki ga sestavljajo najmanj trije člani.

Koordinatorja Državnega tekmovanja v pisanju filozofskega eseja imenujejo učitelji filozofije na srečanju, ki ga skliče vodja predmetne skupine za filozofijo na Zavodu RS za šolstvo.

Koordinator tekmovanja

13. člen

Koordinator tekmovanja

• je odgovoren za pripravo in izvedbo vseh faz tekmovanja ter ima pravico nadzora nad celotnim potekom tekmovanja,
• je pristojen za tolmačenje tega pravilnika,
• v sodelovanju s tekmovalnim odborom pripravi vsa potrebna gradiva za nemoteno in kakovostno izvedbo tekmovanja;
• sestavi besedilo obvestila o tekmovanju in poskrbi za njegovo razpošiljanje;
• oblikuje morebitna dodatna navodila šolam in udeležencem tekmovanja;
• poskrbi za objavo rezultatov tekmovanja in izdela sezname dobitnikov priznanj in pohval;
• poskrbi za izdelavo priznanj in pohval;

• sodeluje pri podelitvi priznanj in pohval;
• skrbi za informiranje javnosti o poteku in rezultatih tekmovanja;
• sprejema pripombe in morebitne pritožbe ter jih rešuje v sodelovanju s tekmovalnim odborom;
• vodi zapisnik in izdela poročilo o poteku tekmovanja;
• skrbi za vso dokumentacijo v zvezi z organizacijo in potekom tekmovanja.

Tekmovalni odbor

14. člen

Tekmovalni odbor sestavljajo koordinator tekmovanja in dva zunanja partnerja, ki prihajata iz Zavoda za šolstvo RS in Pedagoškega inštituta.

Naloge tekmovalnega odbora

15. člen

Tekmovalni odbor

• sodeluje s koordinatorjem tekmovanja pri organizaciji in izvedbi vseh faz tekmovanja;
• pripravi tekmovalne pole za eseje;
• poskrbi za nadzor pisanju filozofskega eseja;
• poskrbi za ocenitev esejev, pri čemer določi glavnega ocenjevalca tekmovanja. Glavni
ocenjevalec je lahko vsak učitelj filozofije, ki je hkrati zunanji ocenjevalec na maturi.
• v primeru pritožbe na potek tekmovanja ali ocenjevanja določi komisijo, ki jo sestavljajo
trije člani.

Tekmovalne pole

16. člen

Pole za Državno tekmovanje v pisanju filozofskega eseja pripravi tekmovalni odbor. V skladu z razpisanimi temami oblikuje trditve, ki predstavljajo naslove za tekmovalne eseje. Dijak oz. tekmovalec na samem tekmovanju izbere samo trditev.

Tekmovalni odbor je do zaključka pisanja esejev odgovoren za tajnost tekmovalnih pol in do objave rezultatov za anonimnost rezultatov vseh tekmovalcev.

Tekmovalne pole so šifrirane. Do začetka tekmovanja se naloge hranijo v varnostni omari na kraju, kjer bo tekmovanje potekalo.

Po tekmovanju se naloge hranijo eno leto. Po preteku tega roka jih tekmovalni odbor lahko uniči.

Priznanja in pohvale

17. člen

Na Državnem tekmovanju v pisanju filozofskega eseja lahko tekmovalci osvojijo 1., 2. ali 3. priznanje oz. nagrado.

Prvo nagrado osvojijo tisti tekmovalci, ki so izpolnili kriterije za prvo nagrado. Kriteriji so določeni v 22. členu tega Pravilnika.

Enako velja za 2., 3. in 4. nagrado.

Tekmovalcem, ki so prejeli priznanja ali pohvale, lahko organizator podeli tudi nagrade.

Trajanje, mesto in izvedba tekmovanja

18. člen

Pisanje eseja na Državnem tekmovanju v pisanju filozofskega eseja traja dve polni uri brez prekinitve.

Tekmovanje se organizira na Gimnaziji in srednji kemijski šoli Ruše, Šolska 16, 2342 Ruše.

V skladu z dogovorom in pristankom projektne skupine lahko organizacijo tekmovanja prevzame tudi druga gimnazija.

Uporaba pripomočkov

19. člen

Pri pisanju eseja na tekmovanju lahko tekmovalci uporabljajo tiste pripomočke, ki jih dopuščajo tekmovalne naloge. Dovoljeni pripomočki se navedejo v razpisu tekmovanja.

Nadzor na tekmovanju

20. člen

Potek reševanja tekmovalnih nalog nadzoruje toliko nadzornih oseb, kolikor je potrebno. V vsaki učilnici, v kateri tekmovalci pišejo tekmovalne eseje, mora biti vsaj ena nadzorna oseba.

V primeru očitnega motenja drugih tekmovalcev se tekmovalcu odvzame tekmovalna pola, tekmovalca pa se odstrani iz prostora, kjer tekmovanje poteka. Z odstranitvijo tekmovalca iz prostora, kjer tekmovanje poteka, je tekmovalec izključen iz nadaljnjega tekmovanja. Odločitev o odstranitvi iz prostora je dokončna.

Sklep o odstranitvi tekmovalca iz prostora, kjer poteka tekmovanje, in razlogu za to se vpiše v zapisnik tekmovanja.

21. člen

Vsak tekmovalec mora imeti svojo mizo. Če so mize dvosedežne, sedijo vsi tekmovalci na isti strani in so vsi obrnjeni v isto smer. Nadzorna oseba mora imeti nemoten dostop do vsakega tekmovalca in nadzor nad vsemi.

Postopek vrednotenja rešitev

22. člen

Glavni ocenjevalec tekmovanja, ki ga določi Tekmovalni odbor, po zaključku pisanja tekmovalnih nalog organizira sestanek ocenjevalcev, ki bodo vrednotili rešitve. Ocenjevalcem razdeli ocenjevalne liste s kriteriji ocenjevanja.

Kriteriji so naslednji:

Odgovor ne zadošča Razumevanje problema je omejeno, veliko je nejasnosti in nerelevantnosti. Argumenti ostajajo nerazviti. Poudarki so nejasni in neutemeljeni. Tekmovalec vé malo, njegov pogled je zelo omejen. Trditve so napačne.
Zadostno Besedilo je daljše. Uvod in sklep sta slabo razdelana. Tekmovalec problem razume zelo poenostavljeno. Nerelevantnosti so očitne. Nalogi je težko slediti, zaznavni so preskoki v izpeljavi. Pojmi večinoma niso analizirani, argumentacija je površna in pogosto nejasna. Gre za poenostavljeno predstavitev in rešitev problema.
Dobro Rešitev problema je jasna in relevantna, tudi zgradba je dobro razvita. Ne najdemo pa analize predpostavk vprašanja, posledice so komajda nakazane. Argumenti niso povezani med sabo, pogoste so tudi neutemeljene trditve. Razlaga je omejena in predvidljiva (šolska). Analizo pogosto zamenjuje preprost opis.
Prav dobro (opazne pomanjkljivosti) Argumentacija že prevladuje, toda vsi argumenti niso enako primerni. Temeljni pojmi so vsaj implicitno opredeljeni, le redko se pojavijo neutemeljene trditve. Tekmovalec dobro obvlada obravnavani problem. Nekoliko omejen je le domet razmisleka, ko gre za analizo predpostavk in posledic. Omejena je še sposobnost upoštevanja drugačnih stališč.
V glavnem odlično Gre za poglobljen in argumentiran odgovor. Razvita je pojmovna mreža (analiza pojmov). Linija argumentacije je koherentna, poleg tega upošteva protiargumente. Včasih že vstopa v filozofski dialog z zagovorniki drugačnih stališč. Pomanjkljivosti so glede na starost tekmovalcev zanemarljive.

Postopek ocenjevanja sestavljata dva kroga. V prvem krogu mora biti vsak tekmovalni esej prebran vsaj trikrat. V prvem krogu eseje berejo vsi prisotni mentorji oz. učitelji filozofije. Glavni ocenjevalec v skladu s kriteriji izloči vse tiste eseje, ki ne pridejo v poštev za branje v drugem krogu. To so vsi tisti eseji, ki ne dosegajo kriterijev za prav dobro ali odlično oceno.

Eseji, ki te kriterije dosegajo, se uvrstijo v drugi krog. V drugem krogu nadaljujejo ocenjevanje samo tisti učitelji filozofije, ki so hkrati zunanji ocenjevalci na maturi. V tem krogu zopet vsak esej preberejo trikrat.

Po končanem drugem branju esejev glavni ocenjevalec določi, kateri eseji zaslužijo posamezne nagrade in kateri ne. Zmagovalnih esejev oz. esejev, ki dosežejo posamezne nagrade je lahko več. Prvo nagrado tako lahko doseže več esejev, če njihova kvaliteta ustreza kriterijem za ocenjevanje.

Odgovornost za tekmovalce

23. člen

Odgovornost za tekmovalce v času tekmovanja prevzamejo šola gostiteljica in spremljevalci.
Odgovornost za tekmovalce med potjo do mesta tekmovanja prevzamejo matična šola, mentorji in pooblaščeni spremljevalci oziroma starši.

Razglasitev rezultatov tekmovanja

24. člen

Rezultati Državnega tekmovanja v pisanju filozofskega eseja morajo biti objavljeni v roku in na način, ki je naveden v razpisu oz. objavi tekmovanja. Če to ni izrecno navedeno, so rezultati objavljeni na posebni slovesnosti ob zaključku tekmovanja, kjer se tekmovalcem podelijo tudi priznanja in nagrade.

Dosežki tekmovanja morajo biti objavljeni javno.

Objava rezultatov mora vključevati:

• naslov in raven tekmovanja,
• datum tekmovanja,
• ime in priimek tekmovalca,
• naziv in kraj šole,
• doseženo mesto oz. doseženo priznanje oz. pohvalo.

Pri podatkih o prejemnikih priznanj in pohval sta lahko navedena še priimek in ime mentorja.

25. člen

Rezultati Državnega tekmovanja v pisanju filozofskega eseja morajo biti po razglasitvi objavljeni tudi na spletnih straneh organizatorja tekmovanja.

Podelitev priznanja in pohval

27. člen

Vsa priznanja in pohvale so podpisana in žigosana.

Priznanja in pohvale podpiše direktor javnega zavoda, ki tekmovanje organizira in koordinator tekmovanja, toda zadošča podpis koordinatorja.

Priznanja in pohvale so žigosani z žigom javnega zavoda, ki tekmovanje organizira.

28. člen

Organizator pripravi svečano podelitev priznanj in pohval za najuspešnejše tekmovalce, ki se praviloma odvija takoj po Državnem tekmovanju v pisanju filozofskega eseja. Če to ni mogoče organizator takoj po razglasitvi rezultatov posreduje priznanja in pohvale šolam, da jih na ustrezen način podelijo tekmovalcem.

Ugovori in pritožbe

29. člen

Tekmovalci, njihovi starši in mentorji imajo pravico do pritožbe na izvedbo tekmovanja in na ocenitev naloge.

30. člen

Tekmovalci, njihovi mentorji in starši imajo pravico do pritožbe na postopke v zvezi z izvedbo tekmovanja. Pritožbe v pisni obliki posredujejo koordinatorju tekmovanja in sicer v roku 20 dni po izvedbi tekmovanja.

Po prejemu pritožbe v zvezi s potekom tekmovanja koordinator tekmovanja v roku 10. dni skliče sejo tekmovalnega odbora. Ta v imenuje tričlansko komisijo, ki zadevo preuči in o njej odloči. Rok za odločitev komisije je 20 dni. V komisiji ne sme biti nihče od članov tekmovalnega odbora. Odločitev komisije je dokončna.

31. člen

Če tekmovalec oz. njegov mentor oz. starši dvomijo v pravilnost ocenitve tekmovalne naloge, imajo pravico do vpogleda v ocenjeno tekmovalno nalogo, in sicer v roku 10 dni od objave rezultatov tekmovanja. Če se odločijo za ugovor, mora biti ta podan v pisni obliki in obrazložen ter v roku 20 dni po zaključku tekmovanja posredovan koordinatorju tekmovanja odboru.

Po prejemu pritožbe v zvezi s potekom tekmovanja koordinator tekmovanja v roku 10. dni skliče sejo tekmovalnega odbora. Ta v imenuje tričlansko komisijo, ki zadevo preuči in o njej odloči. Rok za odločitev komisije je 20 dni. Imenovana komisija nalogo ponovno pregleda in odloči o ugovoru. V komisiji ne sme biti ocenjevalec, ki je nalogo prvič ocenil. Odločitev komisije je dokončna.

Financiranje tekmovanja

Viri sredstev

32. člen

Materialna sredstva za izvedbo Državnega tekmovanja v pisanju filozofskega eseja pridobi organizator od Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport; Občine v kateri poteka tekmovanje in sponzorjev ter donatorjev.

Sredstva za pogostitev tekmovalcev na tekmovanju prispeva šoli gostiteljica ali vse sodelujoče šole po medsebojnem dogovoru.

Poraba sredstev

33. člen

Med stroške tekmovanja štejemo sredstva, namenjena za:

• pripravo tekmovalnih nalog,
• delo koordinatorja in tekmovalnega odbora pri organizaciji in izvedbi tekmovanja,
• razmnoževanje nalog,
• delo ocenjevalcev pri ocenjevanju nalog,
• pripravo in pošiljanje razpisov in vabil,
• izdelavo in vodenje dokumentacije,
• izdelavo priznanj in pohval za nagrajence,
• nagrade za najuspešnejše tekmovalce,
• prehrano tekmovalcev
• program za tekmovalce, ki čakajo na razglasitev rezultatov.

Kršitve pravilnika

34. člen

Koordinator tekmovanja, tekmovalni odbor, ocenjevalci in tekmovalci so dolžni upoštevati določila tega pravilnika.

35. člen

Če koordinator tekmovanja ali član tekmovalnega odbora ne upošteva določil tega pravilnika, lahko drugi mentorji oz. učitelji filozofije, ki so se v tekočem šolskem letu udeležili Tekmovanja v pisanju filozofskega eseja, od tekmovalnega odbora zahtevajo sklic seje vseh na tekmovanju prisotnih učiteljev. Na seji lahko razrešijo kršitelja njegove funkcije, če za razrešitev glasujeta vsaj dve tretjini prisotnih učiteljev.

Razrešitev in novo imenovanje se vpišeta v zapisnik tekmovanja.

36. člen

Če udeleženec tekmovanja krši določila tega pravilnika (prepisovanje, uporaba nedovoljenih sredstev, motenje sotekmovalcev), ga lahko tekmovalni odbor na predlog nadzorne osebe izloči iz tekmovanja.

Izločitev tekmovalca se vpiše v zapisnik tekmovanja z navedbo razloga za izločitev.

Prehodne in končne določbe

Sprejem pravilnika

37. člen

Pravilnik o Državnem tekmovanju v pisanju filozofskega eseja na predlog Miša Dačića (oz. navedi svoj naziv oz. na Zavodu) po predhodni obravnavi v študijski skupini učiteljev filozofije v srednji šoli predpiše direktor(ica) Zavoda RS za šolstvo.

Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

Veljavnost pravilnika

38. člen

Pravilnik stopi v veljavo, ko ga s soglasjem odbora tekmovanja podpiše koordinator tekmovanja.

Koordinator tekmovanje v pisanju filozofskega eseja

Andrej Adam